1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÀNH HỌC:

Thời gian đào tạo: 04 năm

Đào tạo cử nhân Kế toán có kiến thức về kinh tế - xã hội, có kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ kế toán - kiểm toán, kế toán tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh. Cử nhân kế toán có khả năng đảm nhiệm vai trò kế toán, quản lý tài chính, kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính trong tất cả các cơ quan, doanh nghiệp.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:  Xem chi tiết

3. CHUẨN ĐẦU RA:  Xem chi tiết