1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÀNH HỌC:

Thời gian đào tạo: 04 năm

Đào tạo cử nhân Tài chính – Ngân hàng có kiến thức về kinh tế - xã hội, có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách, giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thị trường chứng khoán, thuế và bảo hiểm. Đồng thời chuyên sâu về nghiệp vụ ngân hàng thương mại, thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế, thẩm định tín dụng v.v...Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc trong các ngân hàng thương mại – các loại hình ngân hàng khác và các định chế tài chính trung gian.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:  Xem chi tiết
 
3. CHUẨN ĐẦU RA:  Xem chi tiết