1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÀNH HỌC:

Thời gian đào tạo: 04 năm

Đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh có kiến thức về kinh tế - xã hội, có khả năng quản trị doanh nghiệp, hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh... Có thể làm việc trong các loại hình doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:  Xem chi tiết
 
3. CHUẨN ĐẦU RA:  Xem chi tiết