Sinh viên ngành kế toán khóa 2011 - 2015 bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

  • Posted: 24/07/2016
  • By: editor
Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2015, sinh viên khóa 11 ngành Kế Toán - Khoa Kinh Tế, tiến hành bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2015, 61 sinh viên khóa 11 ngành Kế Toán - Khoa Kinh Tế, tiến hành bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và được chia thành 4 Hội đồng.

Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đã diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp.

Sinh viên đang bảo vệ ở Hội đồng 2

Sinh viên đang bảo vệ ở Hội đồng 3