Thông báo về việc mở lớp nóng trong học kỳ II năm học 2014-2015

Thông báo đến tất cả sinh viên các ngành Quản trị, Kế toán và Ngân hàng.

Sắp đến nhà trường sẽ mở lớp nóng cho một sô môn (trong file đính kèm bên dưới) cho 3 ngành Quản trị, Kế toán và Ngân hàng. Sinh viên nào còn nợ môn thì nhanh chóng đăng ký học trả nợ để kịp tiến độ.

Danh sách lớp các môn sinh viên chưa đăng ký được của 3 ngành

Lưu ý:

Các sinh viên toàn khóa của Khoa kinh tế còn nợ các học phần (trong file đính kèm) liên hệ giáo vụ Khoa (cô Thảo ) để đăng ký trả nợ. 

Lớp nóng sẽ chỉ được mở khi có 5 sinh viên trở lên đăng ký

Thời gian đăng ký: Từ 08/04/2015 đến 18/04/2015

Thời gian học: Từ 20/04/2015 đến 20/06/2015